0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на ЕВН Македонија АД Скопје за 2015 година
30.06.2015
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година, како и основен приход за 2015, 2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје
30.06.2015
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје
30.06.2015
Одлука за одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 година, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД МЕПСО – Скопје
30.06.2015
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2015 година
30.06.2015
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино за 2015 година
30.06.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
29.06.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
15.06.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
01.06.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
18.05.2015
ЛИЦЕНЦИ
ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
18.06.2015
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.06.2015
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.06.2015
ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
21.05.2015
ЕУРО АКТИВА ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
21.05.2015
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.05.2015
СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.05.2015
МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
11.05.2015
МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
11.05.2015
АБЦ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
28.04.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
71 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)55 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.47 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.57 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.79 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (мај 2015)315.51 $/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh