0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
ERRA Energy Investment & Regulation Conference 2016
22.07.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
11.07.2016
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на РКЕ-РМ во 2015 година
01.07.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2016 година
30.06.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2016 година
30.06.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2016 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - Скопје
30.06.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година
30.06.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2016 година
30.06.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 2016 година
30.06.2016
Одлука за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата
30.06.2016
ЛИЦЕНЦИ
СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
20.07.2016
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
06.07.2016
Aкционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“-ЕЛЕМ
Топлинска енергија
Снабдување на Топлинска енергија
28.06.2016
АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
28.06.2016
НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
28.06.2016
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
28.06.2016
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
28.06.2016
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
28.06.2016
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
25.05.2016
ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.05.2016
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
61 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
63 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (август 2015)261.08 $/1000 nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh