0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
6th WORLD FORUM ON ENERGY REGULATION 25-28 May 2015, ISTANBUL
21.04.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
20.04.2015
Одлука за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата
15.04.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
06.04.2015
Решение за одобрување на Договор за снабдување во краен случај со природен гас а Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје
03.04.2015
Одлука за започнување на постапката за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Tрговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98 и Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 на АБЦ ОИЛ ДООЕЛ Скопје
02.04.2015
Одлука за започнување на постапката за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен гас (ТНГ) на БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ Куманово
02.04.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
23.03.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.03.2015
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
03.03.2015
ЛИЦЕНЦИ
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
20.04.2015
АЛБНОР КОМПАНИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.04.2015
БНБ ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
07.04.2015
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
27.03.2015
ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
20.03.2015
ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
20.03.2015
ХИДРО БОШАВА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
16.03.2015
МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.03.2015
МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.03.2015
БНБ ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.03.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
69 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
71 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)54.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за декември27.5325 ден/nm³
ДТИРЗ цена за декември30.4184 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh