0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
20.02.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од обновливи извори на Хидро Осогово ДОО Скопје
16.02.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
06.02.2017
Решение за одобрување на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
02.02.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:снабдување со електрична енергија на ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
01.02.2017
Одлука за за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата
27.01.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
23.01.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на BAPДАP XИДPO goo Cкопје
23.01.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.01.2017
Известување за нова адреса на Регулаторна комисија за енергетика на РМ
03.01.2017
ЛИЦЕНЦИ
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
17.02.2017
ПЕТРО М ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.02.2017
ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.02.2017
ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.02.2017
ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија – Подружница Скопје
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.02.2017
АЕГЕАН ПАУЕР ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
14.02.2017
БАЛКАН ЕНЕРЏИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
14.02.2017
РЕТИА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
14.02.2017
ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
14.02.2017
ГАС ТРАДЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
08.02.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
68.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)52.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh