РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Предлог-Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
19.07.2019
Соопштение-Предлог-Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
19.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
15.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
08.07.2019
Соопштение-Предлог-Правила за постапување по приговори и за разрешување на спорови
05.07.2019
Предлог-Правила за постапување по приговори и за разрешување на спорови
05.07.2019
Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019 -2021 година
05.07.2019
Правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија
04.07.2019
Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со електрична енергија
04.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
01.07.2019
ЛИЦЕНЦИ
АД МЕПСО
Eлектрична енергија
Пренос на електрична енергија
12.07.2019
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Eлектрична енергија
Снабдување во краен случај со електрична енергија
27.06.2019
ЕВН Електростопанство на Македонија
Eлектрична енергија
Снабдување во краен случај со електрична енергија
27.06.2019
ЕВН Електростопанство на Македонија
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
27.06.2019
ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
27.06.2019
Јавно Претпријатие ВОДОВОД Кочани
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
27.06.2019
СМС ШОПС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
27.06.2019
Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
13.06.2019
ВИЧИШКИ КОМЕРЦ Долорес ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
13.06.2019
ЛАРС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
13.06.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
70.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
72.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)62 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
51.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC36.081 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh