0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
23.02.2015
Решение за одобрување на Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје
20.02.2015
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
19.02.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.02.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
26.01.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
12.01.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
29.12.2014
Правилник за цени на природен гас за снабдувач во краен случај
29.12.2014
Решение за одобрување на Правила за продажба на вишоци на електрична енергија и моќност АД ЕЛЕМ-Скопје
25.12.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец декември 2014 година
25.12.2014
ЛИЦЕНЦИ
БНБ ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
23.02.2015
ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
13.02.2015
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
13.02.2015
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
13.02.2015
ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
13.02.2015
БНБ ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
13.02.2015
ЛОГИСТИКС ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
11.02.2015
САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
11.02.2015
ПЕРТИНАКС ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
11.02.2015
ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
11.02.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
65 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
67 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)55 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за декември27.5325 ден/nm³
ДТИРЗ цена за декември30.4184 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh