0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
27.06.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
13.06.2016
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги
10.06.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
30.05.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
16.05.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
16.05.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
03.05.2016
Решение за одобрување на Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје
25.04.2016
Одлука за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата
21.04.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
18.04.2016
ЛИЦЕНЦИ
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
25.05.2016
ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.05.2016
АГРО ГАМА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
20.04.2016
ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
20.04.2016
ТАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
29.03.2016
МАКПЕТРОЛ АД
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
29.03.2016
СЕНТРАДЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
24.03.2016
АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
24.03.2016
РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
16.03.2016
РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
16.03.2016
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
63 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
64.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.47 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.57 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.79 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (август 2015)261.08 $/1000 nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh