0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
23.03.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.03.2015
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
03.03.2015
Решение за одобрување на Ценовник на услуги на Операторот на дистрибутивниот систем ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје
03.03.2015
Решение за одобрување на Листа на опрема и материјали на Операторот на дистрибутивниот систем ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје
03.03.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
23.02.2015
Решение за одобрување на Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје
20.02.2015
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
19.02.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.02.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
26.01.2015
ЛИЦЕНЦИ
ХИДРО БОШАВА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
16.03.2015
МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.03.2015
МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.03.2015
БНБ ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.03.2015
ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.03.2015
ДИНО ДИНАМИКС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.03.2015
СЕНТРАДЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
02.03.2015
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.03.2015
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.03.2015
ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.03.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
67.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)53.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за декември27.5325 ден/nm³
ДТИРЗ цена за декември30.4184 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh