0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
17.11.2014
Решение за одобрување на Мрежните правила за пренос на електрична енергија
06.11.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
03.11.2014
Решение за одобрување на измените и дополнувањата на образецот на Договорот за балансна одговорност
30.10.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец октомври 2014 година-Макпетрол Пром Гас
24.10.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
20.10.2014
Закон за изменување и дополнување на законот за енергетика (Службен весник на РМ бр.151/2014)
15.10.2014
Листа на претпријатија кои што поседуваат лиценци за снабдување со електрична енергија
13.10.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
06.10.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на пг во Технолошки Индустриски Развојна Зона - Скопје за месец септември 2014 година
26.09.2014
ЛИЦЕНЦИ
ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
18.11.2014
ГПОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
18.11.2014
КАЛОЈАНИ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
18.11.2014
РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
18.11.2014
ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2014
ЕНЕРГОПОВЕР- Н ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2014
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.11.2014
ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
06.11.2014
ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
06.11.2014
ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
05.11.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
72 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)62 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за октомври26.3913 ден/nm³
ДТИРЗ цена за септември29.2772 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh