0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2015
ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
06.11.2015
ОКТА Рафинерија на нафта
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
16.10.2015
ОКТА Рафинерија на нафта
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
16.10.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.10.2015
АК ИНВЕСТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.10.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.10.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.10.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
62.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
64.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.47 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.57 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.79 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (август 2015)261.08 $/1000 nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh