0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.05.2015
МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
11.05.2015
МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
11.05.2015
АБЦ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
28.04.2015
БАЛКАН ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
28.04.2015
ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
27.04.2015
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
20.04.2015
АЛБНОР КОМПАНИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.04.2015
БНБ ЕНЕРЏИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
07.04.2015
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
27.03.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
70.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
72.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)58 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (април 2015)313.99 $/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh