РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
21.10.2019
Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година
17.10.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
14.10.2019
Решение за стекнување статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ „Лукар 1,2,3,4“ со моќност од 250 kW и 600 KW, на Друштвото за производство на енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци
14.10.2019
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт
10.10.2019
Правилник за менување и дополнување на Правилникот за лиценци
09.10.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
07.10.2019
Одлука за пренос на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2019 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје
02.10.2019
Преглед на повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија коишто користат повластена тарифа – мали хидроелектроцентрали
01.10.2019
Преглед на повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија коишто користат повластена тарифа – ветерни електроцентрали
01.10.2019
ЛИЦЕНЦИ
МАКПРОГРЕС ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.10.2019
ШАЛАЈКО М ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.10.2019
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.10.2019
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.10.2019
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
10.10.2019
ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.10.2019
ВИТАМИНКА АД
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
09.10.2019
ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.10.2019
MХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
03.10.2019
АД МЕПСО
Eлектрична енергија
Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
30.09.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
68.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)62 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
50.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC32.954 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh