0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Правила за изменување на Правилата за пазар на електрична енергија
28.11.2018
Потпишан Договор за соработка помеѓу Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија и Регулаторното тело за водни услуги на Република Косово
27.11.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
26.11.2018
Соопштение-Предлог Правилник и Тарифни системи за електрична енергија
22.11.2018
Соопштение-Предлог Правила за снабдување со природен гас
22.11.2018
Соопштение-Предлог Правилник и Тарифни системи за природен гас
17.11.2018
Предлог-Тарифен систем за дистрибуција на природен гас
16.11.2018
Предлог-Правилник за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазарот на природен гас и дистрибуција на природен гас
16.11.2018
Предлог-Тарифен систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас
16.11.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
12.11.2018
ЛИЦЕНЦИ
ИВЕРПЛАСТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
05.12.2018
ПРОПОИНТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
05.12.2018
МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.11.2018
МАХАГОНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.11.2018
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
29.10.2018
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
29.10.2018
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
29.10.2018
ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.10.2018
ФАМ МОДЕ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
21.09.2018
МИТ ОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
13.09.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
63 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
65 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)61 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh