0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
22.04.2014
Известување за потрошувачите на топлинска емнергија на Град Скопје
16.04.2014
Соопштение за повластени производители од обновливи извори на енергија
09.04.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
07.04.2014
Реакција на прес-конференцијата на СДСМ
04.04.2014
Правилата за изменување на Правилата за пазар на електрична енергија
31.03.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
24.03.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на пг во Технолошки Индустриски Развојна Зона - Скопје за месец март 2014 година
20.03.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец март 2014 година-Макпетрол Пром Гас
13.03.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
10.03.2014
ЛИЦЕНЦИ
АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
ИНГМАРК Сашо и други ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
СЦГ 1- ЗОРАН ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
СЦГ 2- ДАЛИБОР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.04.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
79.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
81 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)67 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење3.25 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)4.05 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.03 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за април24.584 ден/nm³
ДТИРЗ цена за март27.0384 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh