0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2018-2020 година
18.04.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
16.04.2018
Соопштение за јавност - РКЕ ја известува јавноста дека од месец Февруари 2018 година е примена како полноправна членка на Асоцијацијата на Европските регулатори за вода (European Water Regulators – WAREG)
10.04.2018
Известување за поднесено Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт на МАКПЕТРОЛ АД Скопје
10.04.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
02.04.2018
Список на лиценцирани снабдувачи со електрична енергија на слободен пазар
30.03.2018
Решение за одобрување на План за развој на електропреносниот систем на Република Македонија за периодот од 2018 до 2022 година
29.03.2018
Известување за поднесено Барање за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода на ЈП СТУДЕНЧИЦА Кичево
23.03.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
19.03.2018
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:трговија со електрична енергија на АД „МАКСТИЛ“-Скопје
15.03.2018
ЛИЦЕНЦИ
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
18.04.2018
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
18.04.2018
ЕУРО АКТИВА ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
18.04.2018
БИНЕРГИЈА ДОО
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
10.04.2018
МАКСТИЛ АД
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
28.03.2018
БИНЕРГИЈА ДОО
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
28.03.2018
МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
27.03.2018
ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
27.03.2018
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.03.2018
ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
21.03.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
68 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh