0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
22.09.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец септември 2014 година-Макпетрол Пром Гас
22.09.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.09.2014
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на РКЕ-РМ во 2013 година
09.09.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на пг во Технолошки Индустриски Развојна Зона - Скопје за месец август 2014 година
29.08.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
25.08.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец август 2014 година-Макпетрол Пром Гас
20.08.2014
Соопштение за повластени производители од обновливи извори на енергија
19.08.2014
ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА – МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
18.08.2014
ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА – ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
18.08.2014
ЛИЦЕНЦИ
ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.09.2014
ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.07.2014
РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2014
ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2014
СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.07.2014
ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
09.07.2014
ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
09.07.2014
ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.07.2014
КОГЕЛ СЕВЕР ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
27.06.2014
БУМАК ПРИМО ДОО
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.06.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
77 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
78.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)65.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за август27.1983 ден/nm³
ДТИРЗ цена за август29.7551 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh