0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
26.01.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
12.01.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
29.12.2014
Правилник за цени на природен гас за снабдувач во краен случај
29.12.2014
Решение за одобрување на Правила за продажба на вишоци на електрична енергија и моќност АД ЕЛЕМ-Скопје
25.12.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец декември 2014 година
25.12.2014
Одлука за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2015 година на АД ГА-МА Скопје
25.12.2014
Одлука за утврдување на тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас на Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје за 2015 година
24.12.2014
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија
23.12.2014
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2014 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, УП1 бр. 08-77/14 од 30.06.2014 година
23.12.2014
ЛИЦЕНЦИ
СОЛАР ПАРК ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.01.2015
МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.01.2015
Aкционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“-ЕЛЕМ
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
24.12.2014
МАКПЕТРОЛ ПРОМ – ГАС ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување во краен случај со природен гас
15.12.2014
ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
15.12.2014
ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СЕВЕР ДОО
Топлинска енергија
Производство на Топлинска енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Топлинска енергија
Производство на Топлинска енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
15.12.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
59 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
60.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)48.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за декември27.5325 ден/nm³
ДТИРЗ цена за декември30.4184 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh