0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Утврдување на цени на водните услуги
12.02.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
08.02.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
25.01.2016
ERRA Regulatory Research Award
25.01.2016
Закон за изменување и дополнување на законот за енергетика (Службен весник на РМ бр.6/2016)
15.01.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
11.01.2016
Одлука за одобрување на примената на цената за електрична енергија за загубите во преносната мрежа за потребите на ITC механизмот во 2016 година
30.12.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
28.12.2015
Одлука за одобрување на тарифа за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје, (ДТИРЗ) за 2016 година
25.12.2015
Одлука за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2016 година на АД ГА-МА Скопје
25.12.2015
ЛИЦЕНЦИ
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
31.12.2015
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
31.12.2015
РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
30.12.2015
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
25.12.2015
МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
14.12.2015
АК ИНВЕСТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
03.12.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2015
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.11.2015
ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
06.11.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
58 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)41 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
60 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.47 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.57 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.79 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (август 2015)261.08 $/1000 nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh