0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
АМПГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.09.2016
ХИДРОИНВЕСТ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.09.2016
АМПГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.09.2016
ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, односно продуктови
21.09.2016
ФЈУЧР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.09.2016
ФЈУЧР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
16.09.2016
МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.09.2016
У ПОВЕР ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
06.09.2016
ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
02.09.2016
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.08.2016
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
63 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)50 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
65 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (август 2015)261.08 $/1000 nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh