0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Известување за поднесено барање од АД ГА-МА
17.12.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
15.12.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
01.12.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на пг во Технолошки Индустриски Развојна Зона - Скопје за месец ноември 2014 година
01.12.2014
Одлука за определување на периодот до кој нема да се пресметуваат отстапувањата на претпријатијата кои што вршат регулирана енергетска дејност
27.11.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец ноември 2014 година-Макпетрол Пром Гас
24.11.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
17.11.2014
Решение за одобрување на Мрежните правила за пренос на електрична енергија
06.11.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
03.11.2014
Решение за одобрување на измените и дополнувањата на образецот на Договорот за балансна одговорност
30.10.2014
ЛИЦЕНЦИ
МАКПЕТРОЛ ПРОМ – ГАС ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување во краен случај со природен гас
15.12.2014
ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
15.12.2014
ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СЕВЕР ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СЕВЕР ДОО
Топлинска енергија
Производство на Топлинска енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Топлинска енергија
Производство на Топлинска енергија
15.12.2014
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
15.12.2014
ГЕРМА СОЛАР ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
12.12.2014
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.12.2014
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
09.12.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
65.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
67 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)56 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за ноември26.2292 ден/nm³
ДТИРЗ цена за ноември29.1151 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh