0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
24.08.2015
Известување за состојбите поврзани со снабдувањето со нафта и нафтени деривати и снабдувањето со природен гас од страна на Макпетрол АД Скопје
17.08.2015
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
10.08.2015
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2015 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2015
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2015 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје
31.07.2015
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2015 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2015
Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје
31.07.2015
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2015 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2015
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година, како и основен приход за 2015, 2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика
31.07.2015
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, просечна цена како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, за 2015 година
31.07.2015
ЛИЦЕНЦИ
ХИДРО БОШАВА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.07.2015
ХИДРО БОШАВА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.07.2015
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.07.2015
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.07.2015
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.07.2015
ХИДРО БОШАВА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.07.2015
ХИДРО БОШАВА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.07.2015
ХИДРО БОШАВА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.07.2015
ГАН ПЕТРОЛ ОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
16.07.2015
ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
08.07.2015
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
64 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
66 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.47 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.57 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.79 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (мај 2015)315.51 $/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh