РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
12.08.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
05.08.2019
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2019 година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
29.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
22.07.2019
Предлог-Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
19.07.2019
Соопштение-Предлог-Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
19.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
15.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
08.07.2019
Соопштение-Предлог-Правила за постапување по приговори и за разрешување на спорови
05.07.2019
ЛИЦЕНЦИ
МАКБЕЛ ХИДРО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
12.08.2019
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО Тетово
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.08.2019
АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.08.2019
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
05.08.2019
МАКПРОГРЕС ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2019
САЈА 21 ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2019
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
17.07.2019
АД МЕПСО
Eлектрична енергија
Пренос на електрична енергија
12.07.2019
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Eлектрична енергија
Снабдување во краен случај со електрична енергија
27.06.2019
ЕВН Електростопанство на Македонија
Eлектрична енергија
Снабдување во краен случај со електрична енергија
27.06.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
68.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
50 ден/л
МАЗУТ М-1 HC32.361 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh