0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
25.08.2014
Соопштение за повластени производители од обновливи извори на енергија
19.08.2014
ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА – МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
18.08.2014
ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА – ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
18.08.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
11.08.2014
13th Investment and regulation Conference-Baku, Azerbaijan
31.07.2014
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика – Скопје
31.07.2014
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за вршење на дејноста дистрибуција на топлинска енергија за 2014 година на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2014
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2014 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2014
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2014 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2014
ЛИЦЕНЦИ
ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.07.2014
РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2014
ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2014
СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.07.2014
ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
09.07.2014
ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
09.07.2014
ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.07.2014
КОГЕЛ СЕВЕР ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
27.06.2014
БУМАК ПРИМО ДОО
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.06.2014
МАКПЕТРОЛ ПРОМ – ГАС ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.06.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
77.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
79 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)66 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за јули26.5599 ден/nm³
ДТИРЗ цена за јули29.4458 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh