0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
ЛИЦЕНЦИ
ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.07.2014
РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2014
ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2014
СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.07.2014
ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
09.07.2014
ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
09.07.2014
ЕЛЕКТРОЛАБ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.07.2014
КОГЕЛ СЕВЕР ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
27.06.2014
БУМАК ПРИМО ДОО
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.06.2014
МАКПЕТРОЛ ПРОМ – ГАС ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.06.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
80 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
81.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)67 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за јули26.5599 ден/nm³
ДТИРЗ цена за април28.1542 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh