0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец октомври 2014 година-Макпетрол Пром Гас
24.10.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
20.10.2014
Закон за изменување и дополнување на законот за енергетика (Службен весник на РМ бр.151/2014)
15.10.2014
Листа на претпријатија кои што поседуваат лиценци за снабдување со електрична енергија
13.10.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
06.10.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на пг во Технолошки Индустриски Развојна Зона - Скопје за месец септември 2014 година
26.09.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
22.09.2014
Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец септември 2014 година-Макпетрол Пром Гас
22.09.2014
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.09.2014
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на РКЕ-РМ во 2013 година
09.09.2014
ЛИЦЕНЦИ
ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
24.10.2014
ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
24.10.2014
ЕТРИЦИТИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
24.10.2014
ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
24.10.2014
ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
17.10.2014
ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
13.10.2014
ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
13.10.2014
ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.10.2014
ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.10.2014
С-ИГОР ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
01.10.2014
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
74 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
76 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)63 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.48 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.59 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.8 ден/kWh
МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС цена за октомври26.3913 ден/nm³
ДТИРЗ цена за септември30.0842 ден/nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh