РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
10.06.2019
Правилник за повластени производители коишто користат повластена тарифа
07.06.2019
Правилник за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги
07.06.2019
Соопштение-РКЕ воспостави соработка со францускиот регулатор CRE
05.06.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
03.06.2019
Барање за ослободување од обврска за плаќање надоместок за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија
31.05.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
27.05.2019
Соопштение
22.05.2019
Тарифен систем за измена на Тарифен систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија
22.05.2019
Предлог-Правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија
20.05.2019
ЛИЦЕНЦИ
МАКСТИЛ АД
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
07.06.2019
МАКСТИЛ АД
Природен гас
Трговија на природен гас
07.06.2019
ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
10.05.2019
ПРОПОИНТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2019
ЕВН ХОМЕ ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
08.05.2019
АГРОФИЛА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
25.04.2019
ВАТT АНД ВОЛТ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
25.04.2019
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
25.04.2019
ФЕЦ КОРУНОВСКИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
18.04.2019
АЛУНИКО ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.04.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh