0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
19.03.2018
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:трговија со електрична енергија на АД „МАКСТИЛ“-Скопје
15.03.2018
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од обновливи извори на БИНЕРГИЈА ДОО Скопје
12.03.2018
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - складирање на гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1) на ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Петровец
06.03.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
05.03.2018
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ОГРАЖДЕН Босилово за регулиран период 2018-2020 година
28.02.2018
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:снабдување со електрична енергија на ОКТА АД Скопје
23.02.2018
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:трговија со природен гас на ОКТА АД Скопје
23.02.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
19.02.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
05.02.2018
ЛИЦЕНЦИ
ОКТА Рафинерија на нафта
Природен гас
Трговија на природен гас
14.03.2018
ОКТА Рафинерија на нафта
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
14.03.2018
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Топлинска енергија
Производство на Топлинска енергија
13.03.2018
Aкционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“- АД ЕЛЕМ
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
13.03.2018
Aкционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“- АД ЕЛЕМ
Топлинска енергија
Производство на Топлинска енергија
13.03.2018
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
27.02.2018
АЛУНИКО ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
27.02.2018
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
Топлинска енергија
Производство на Топлинска енергија
26.02.2018
ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
21.02.2018
ТЕ-ТО АД
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
27.12.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
65.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
67.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)57.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh