0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за одобрување на стандардните дневни криви на оптоварување за типичните групи потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
13.06.2018
Одлука за определување на периодот до кој нема да се пресметуваат отстапувањата на претпријатијата кои што вршат регулирана енергетска дејност
13.06.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
11.06.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
28.05.2018
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година
18.05.2018
Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година
18.05.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
14.05.2018
Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енрегија на ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани
10.05.2018
Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифa за прочистување на отпадни води на JП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје
04.05.2018
Известување за поднесено Барање за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица
04.05.2018
ЛИЦЕНЦИ
ВИТЕЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ДЕНКЕБЕНЕ ДООЕЛ
Природен гас
Трговија на природен гас
30.05.2018
ЕЛИТА-ТОДОРОВ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
НИМЕКС СА Александар и други ДОО
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
30.05.2018
ТЕКСПОРТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ФАМ МОДЕ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2018
ЕНЕРЏИ ИНТ ТРЕЈД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
10.05.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
72 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
74 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)63.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh