РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
Надоместок за издавање лиценца

Кон барањето за издавање на лиценца од член 12 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, барателот задолжително треба да приложи доказ дека на Жиро сметка: 300000001735366депонент: Комерцијална банка АД на Регулаторната комисија за енергетика е уплатен неповратен паричен надоместок за трошоците направени во постапката за издавање на лиценца во нето износ од 500 Евра во денарска противвредност, по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на барањето за издавање на лиценца.