KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË
MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Kontakt Newsletter
0
0
THEMELIMI

Një nga reformat më të rëndësishme që Republika e Maqedonisë së Veriut ka zbatuar në sektorin e energjisë ishte themelimi i Komisionit Rregullator për Energjetikë. Komisioni Rregullator për Energjetikë i Republikës së Maqedonisë së Veriut është themeluar në vitin 2002 në bazë të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për energjetikë të shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë Nr. 94/02.

Komisioni Rregullator për Energjetikë filloi funksionimin e tij në 23 korrik 2003 kur Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi një vendim me të cilin emërohen Presidenti dhe anëtarët e Komisionit. Në përputhje me reformat në sektorin e energjisë, në të njëjtin vit u miratua një ligj tjetër për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për energjetikë, dhe u shpall në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, nr. 38/03 dhe 40/05, i cili forcoi pozitën e Komisioni Rregullator për Energjetikë në sektorin e energjisë. Me miratimin e këtyre ligjeve, Republika e Maqedonisë së Veriut plotësoi plotësisht kërkesat që rrjedhin nga Direktiva Nr. 53/2003 e Parlamentit dhe e Këshillit të Bashkimit Evropian, e 26 korrikut 2003, në lidhje me rregullat e zakonshme për tregun e brendshëm të energjisë elektrike, për krijimin e një organi të pavarur rregullator që do të kujdeset për:

  • furnizim të sigurt dhe cilësor për konsumatorët e energjisë;
  • natyrën dhe mbrojtjen e mjedisit;
  • mbrojtjen e konsumatorit;
  • mbrojtjen dhe përmirësimin e pozitës së atyre që punojnë në sektorin e energjisë; dhe
  • zhvillimin dhe mbrojtjen e një tregu konkurrues të energjisë mbi parimet e objektivitetit, transparencës dhe mosdiskriminimit.
ÇFAR RREGULLOJM
ENERGJIA ELEKTRIKE
ENERGJIA TERMIKE
GAZI NATYROR
NAFTA DHE DERIVATET E NAFTËS
BURIME TË RINOVUESHME
SHËRBIMET
E UJIT
ÇMIMET AKTUALE
EUROSUPER BS - 9581 den/l
EURODIZEL PS
(D-E V)
74 den/l
EUROSUPER
PS - 98
83 den/l
EKSTRA I LEHTË
1(EL-1)
73 den/l
Mazut М-1 SU 45.68 den/kg
Amvisëritë me matës DYTARIFOR (tarifa e lartë) TL1(0-210)4.2255 MKD/kWh
Amvisëritë me matës DYTARIFOR (tarifa e lartë) TL2(211-630)5.272 MKD/kWh
Amvisëritë me matës DYTARIFOR (tarifa e lartë) TL3(631-1050)6.9121 MKD/kWh
Amvisëritë me matës DYTARIFOR (tarifa e lartë) TL4(>1050)17.3242 MKD/kWh
Amvisëritë me matës DYTARIFOR (tarifa e ulët) TU1.7522 MKD/kWh
ELEKTROCENTRALET ME ERË ≤ 50 MW8.9 €cents/kWh
KALKULATORI PËR LLOGARITJEN E KOMPENZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE ENERGJISË NGROHËSE PËR AMVISËRIT
Energjia Elektrike Energjia Ngrohëse
Tarifa e
Lartë/Ulët
Tarifa e Mesme
kWh e harxhuara në tarifën e lartë aktive (TLA)
kWh e harxhuara në tarifën e ulët aktive (TUA)
   
Llogarit
© 2024 KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT