РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
0
0
ЛИЦЕНЦИ
KАЛЕНДАР НА
АКТИВНОСТИ
3/27/2023 10:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
34-ТА СЕДНИЦА НА РКЕ ОДРЖАНА НА 27.03.2023 ГОДИНА
3/23/2023 11:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
33-ТА СЕДНИЦА НА РКЕ ОДРЖАНА НА 23.03.2023 ГОДИНА
3/22/2023 10:30:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
32-РА СЕДНИЦА НА РКЕ ОДРЖАНА НА 22.03.2023 ГОДИНА
ШТО РЕГУЛИРАМЕ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ПРИРОДЕН ГАС
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
ВОДНИ
РЕСУРСИ
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР БС - 9582 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)73 ден/л
ЕУРОСУПЕР БС - 98 84.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1)72 ден/л
МАЗУТ М-1 HC37.628 ден/кг
Домаќинства ВТ1
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа(0-210)
4.7257 ден/kWh
Домаќинства ВТ2
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (211-630)
5.1578 ден/kWh
Домаќинства ВТ3
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (631-1050)
6.0563 ден/kWh
Домаќинства ВТ4
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (>1050)
16.1336 ден/kWh
Домаќинства НТ
ДВОТАРИФНО мерење
(ниска тарифа)
1.3183 ден/kWh
ВЕТЕРНИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
≤ 50 MW
8.9 €центи/kWh
КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВА
Електрична енергија Топлинска енергија
Висока/Ниска
тарифа
Средна тарифа
Потрошени kWh во активна висока
тарифа (АВТ)
Потрошени kWh во активна ниска
тарифа (АНТ)
   
Пресметај
ПРЕБАРУВАЊЕ
© 2022 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА